Яам, агентлагуудын мэдээллийн ил тод нээлттэй байдлын индекс, картыг (2014 оны 8-р сарын байдлаар) www.ilzasag.mn сайтаас үзнэ үү

ilzasag.mn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s