Нээлттэй Засгийн Түншлэл. Монгол Улсын 2014-2015 оны Үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хараат бус тайлагналын танилцуулга

2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_01

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_02 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_03 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_04 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_05 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_06 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_07 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_08 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_09 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_10 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_11 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_12 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_13 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_14 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_15 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_16 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_17 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_18 2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s