Нээлттэй Засгийн Түншлэл. Монгол Улсын 2014-2015 оны Үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хараат бус тайлагналын танилцуулга

2016.02.25. OGP Mongolia IRM presentation_Page_01

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

Continue reading

Advertisements